Ŋwàk Nwì Ma Rʉ̀k Nə̀ Fi

Taal: Yamba

Vertalingsinligting

Kopiereginligting