Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Taal: Agutaynen

Vertalingsinligting

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Kopiereginligting

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.